Zdravotní příprava pro posádky říčních plavidel

Společnost DGSA Bohemia, s.r.o. zabezpečuje pro posádky plavidel přepravujících nebezpečné věci zdravotní přípravu zaměřenou na znalost rizik, vznikajících v souvislosti s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí, na bezpečnou manipulaci s těmito látkami a nouzové postupy při mimořádných událostech.

Součástí zdravotní přípravy je školení předlékařské první pomoci, které se skládá z teoretické a praktické části a je zaměřeno na záchranu osob zasažených nebezpečnou látkou nebo zraněných při činnostech souvisejících s lodní dopravou. Absolventi kurzu se během školení seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, základními postupy při poskytování první pomoci, ošetřením specifických poranění vzniklých poleptáním, otravou, popálením nebo zásahem elektrického proudu atd.

Praktická část zdravotní přípravy je zaměřená na nácvik zastavení masivního krvácení, resuscitace dospělé osoby pomocí nepřímé srdeční masáže nebo použití automatického externího defibrilátoru

Součástí zdravotní přípravy je školení „Muž přes palubu“, které kromě nácviku evakuace tonoucí osoby zahrnuje školení první pomoci při tonutí a podchlazení.

Absolventi kurzu získají certifikát v českém a anglickém jazyku, který je planý ve všech členských státech EU.

Školení je možné absolvovat na základě dohody v našich prostorech „na Hegru“ v Děčíně a je vhodné ho skombinovat se školením měřících technik. Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím emailu: rescue@dgsa.cz anebo telefonicky na čísle: +420 735 856 424.

První pomoc
První pomoc